شاخص انبوه سازی

انبوه سازی

شاخص گروه انبوه سازی و ساختمانی به نظر در حال تکمیل پولبک به روند نزولی شکسته شده است ….

Chart 70-انبوه سازی6, W1, 2017.05.13 00:01 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Real