۲۸ آذر, ۱۳۹۵

بررسی چند نماد بانکی

بانک حکمت در این سهم طی سه ماه گذشته و در قیمتهای زیر ۱۲۰ تومان ، شرکت پیشگامان کویر یزد تقریبا” هر روز خریدار بوده و […]
۱۱ آبان, ۱۳۹۵

بانک پارسیان (بروز رسانی)

[mah_vip] وپارس از قیمتهای زیر ۱۰۵ تومان توصیه به خرید شد و در قیمتهای زیر ۱۱۰ تومان براحتی فرصت خرید فراهم بود. این سهم اکنون تا […]
۱۱ آبان, ۱۳۹۵

بررسی بانک حکمت

[mah_vip] حکمت بانک حکمت  توسط مجموعه پیشگامان کویر یزد و شخص حقیقی که احتمالا” وابسته به همین مجموعه هست از روی ۱۰۶ تومان جمع آوری شده […]
۷ آبان, ۱۳۹۵

بررسی بانک انصار

[mah_vip] وانصار  قبلا” در کانال تلگرام در محدوده ۲۰۰-۱۹۵ تومان با حد ضرر ۱۹۵ تومان توصیه به خرید شده است که روز ۳ آبان با ورود […]