۱۷ اسفند, ۱۳۹۵

ولیز

ولیز آخرین بار در تاریخ ۱۹ بهمن بررسی شد و گفته شد که در کف کانال نزولی از فروشنده خالی شده است و می تواند نوسان […]
۱۵ اسفند, ۱۳۹۵

واسپاری ملت

ولملت روی ۱۰۵ تومان کف دو قلو ساخته و در این محدوده برتری تقاضا مشاهده میشود…. در صورت عبور از مقاومتهای ۱۱۵و ۱۱۸ تومان تا محدوده […]
۱ اسفند, ۱۳۹۵

لیزینگ خودرو غدیر

ولغدر تا  ۱۰۶۹ ریال حدود ۸۰ درصد موج  صعودی قبلی را اصلاح کرده و از آنجا تا محدوده ۱۲۰ تومان نوسان داشته و بار دیگر نیز […]
۱ اسفند, ۱۳۹۵

لیزینگ رایان سایپا

ولساپا برای دومین بار از روی ۱۳۷ تومان که معادل فیبوی ۶۱٫۸ درصد برگشتی موج قبلی است حمایت شد و طی روز های اخیر با افزایش […]