تامین ماسه ریخته گری

کماسه  آخرین بار در تاریخ ۱۶ مهرماه و در محدوده قیمتی بالای ۱۶۰ تومان توصیه به خرید شد و در همان تحلیل  گفته شد که در صورت عبور و تثبیت قیمت بالای ۱۹۰ تومان می تواند بسوی مقاومتهای بالاتر تا سقف قبلی پیشروی کند…

این سهم بعد از رشد قیمت تا ۲۱۵ تومان وارد فاز اصلاحی شد ولی در اینمدت بین ۱۹۰ تا ۲۱۵ تومان نوسان داشته و کف های بالاتر ساخته است و به اینترتیب بالای ۱۹۰ تومان تثبیت شده است ….

همه سهامداران درصدی این سهم حقیقی هستند که بعضی از آنها هم در همین مدت اخیر به جمع سهامداران درصدی اضافه شده اند و در حال اضافه کردن سهام خود در محدوده قیمتی ۱۹۵-۲۰۰ تومان هستند…

بنابر این مادامی که حمایت ۱۹۰ تومان را ازدست ندهد با عبور از مقاومت ۲۲۰ تومان  می تواند بسوی سقف قبلی در محدوده بالای ۲۵۰ تومان پیشروی کند…

 توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.