عمران و توسعه شاهد

در نمودار ثعمرا مشاهده می شود که در موج صعودی اخیر تاکنون دو مرتبه میانگین ۲۰ روزه در نوسان های منفی باعث حمایت و برگشت قیمت شده است و در حال حاضر نیز قیمت سهم در محدوده ۱۸۰ تومان با میانگین ۲۰ روزه مماس میشود و با توجه اینکه ۱۸۰ تومان اکنون حمایت سهم در سقف کانال نزولی قبلی است بنابر این مادامی که قیمت سهم  زیر ۱۸۰ تومان تثبیت نشود نوسان های منفی روی این قیمت می تواند بعنوان پولبک به سقف کانال نزولی که در موج صعودی اخیر شکسته شده شناخته شود ….

Chart ثعمرا, D1, 2017.03.13 12:34 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Real.توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.