صنایع جوشکاب یزد

بکاب که در اوایل اسفند ماه در محدوده کف کانال صعدی بلند مدت با حد ضرر ۱۰۰۰ تومان توصیه به خرید شد اکنون به مقاومت ۱۵۵۰ تومان در سقف کانال رسیده است و اگر بتواند از این مقاومت عبور کند مقاومتهای بعدی در ۱۶۸۰ و ۱۷۶۰ تومان است که در اینصورت تحلیل سهم بروز رسانی خواهد شد ولی اگر نتواند از سقف کانال عبور کند ممکن است روند اصلاحی بگیرد و بسوی خط روند شکسته شده در محدوده ۱۳۰۰ تومان پولبک کند…

Chart بکاب, D1, 2017.04.05 20:04 UTC, Mofid Securities Co., MetaTrader 5, Realتوجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.