ایرانخودرو روی حمایت مهم!

ایرانخودرو

خودرو در محدوده ۲۶۵-۲۶۰ تومان حمایتی معتبر دارد که در این محدوده  شاهد خرید های سهامداران عمده هستیم …بنابراین در صورتیکه حمایت ۲۶۰ تومان از دست نرود احتمال نوسان مثبت وجود دارد …

مقاومت کوتاه مدت سهم ۲۸۲ تومان است که عبور از این مقاومت باعث شکست روند نزولی و پیشروی بسوی مقاومتهای بالاتر خواهد شد ….

حد ضرر این سهم برای سرمایه گذاران در حال حاضر ۲۴۵ تومان است ولی نوسانگیران میتوانند شکست ۲۶۰ رادر قیمت پایانی حد ضرر قرار دهند…..

خودرو