سرمایه گذاری شاهد

ثشاهد که مدتی است در دامنه محدود نوسان میکند در روز های اخیر در ۱۱۸ تومان به کف چنگال واکنش مثبت نشان داد و در مقاومت ۱۲۹ تومان به خط روند نزولی کوتاه مدت برخورد کرد …

این سهم که سال مالی اش پایان خرداد ماه است با توجه به اینکه سهامدار عمده ثعمرا هم هست  و ثعمرا نیز در ۳۱ خرداد به مجمع می رود ، بنابر این تقسیم سود ثعمرا در مجمع ۳۱ خرداد در گزارش ۱۲ ماهه اش تاثیر گذار خواهد بود و اگر ثعمرا تقسیم سود مناسبی داشته باشد ثشاهد نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت …

ثشاهد مدتی است که نوساناتش در یک مثلث متراکم شده و در صورتیکه بتواند از مقاومت ۱۲۹ تومان عبور کند این تراکم شکسته خواهد شد و بسوی مقاومت های بالاتر نوسان خواهد کرد …

محدوده ۱۴۰-۱۴۵ مقاومت سقف قبلی است و محدوده ۱۵۵-۱۶۰ تومان نیز مقاومت میدلاین چنگال است و مقاومتهای بعدی نیز در چارت مشخص شده است…

خرید این سهم در نوسان های منفی با حد ضرر کوتاه مدت ۱۱۰ تومان  مناسب ارزیابی میشود…

ثشاهد