سکرد و تکمیل الگوی هارمونیک!

سیمان کردستان

سکرد طبق پیش بینی ما در تحلیل ۶ خرداد که در ستون  “بروز رسانی ها”  قابل رؤیت است اکنون در محدوده ۱۲۰ تومان  الگوی هارمونیک یا همان پترن گارتلی ایده آل را کامل کرده است و در این محدوده به سختی فروشنده ای یافت میشود !!

خرید سهم اکنون در محدوده ۱۲۰ تومان با حد ضرر ۱۰۰ تومان مناسب ارزیابی میشود  . مقاومت کوتاه مدت سهم در محدوده قیمتی ۱۳۵ تا ۱۴۳ تومان خواهد بود ولی در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۴۳ تومان  هدف میانمدت سهم تقریبا” محدوده ۱۸۴ تا ۲۰۰ تومان است …. مقاومتهای دیگر نیز در چارت مشخص شده است …

 

سکرد