شرکت بین المللی توسعه ساختمان

ثاخت و احتمال تشکیل الگوی هارمونیک

ثاخت در صورتیکه حمایت ۹۵ تومان را از دست ندهد و سپس بالای ۱۰۶ تومان تثبیت شود میتواند الگوی گارتلی با هدف ۱۲۵ تومان تشکیل دهد …

حمایت کف قبلی در این سهم ۹۱ تومان است و چنانچه زیر ۹۵ هم معامله شود در ۹۱ تومان میتواند الگوی کف دوبل تشکیل شود …

با توجه به ارزندگی سهم در این قیمتها و نیز افزایش حجم معاملات در آخرین روز معاملاتی ، خرید سهم با حد ضرر۹۱ تومان میتواند مناسب باشد …