شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

ثشرق در محدوده ۱۱۵-۱۱۰ تومان حمایت معتبری دارد و در این محدوده قیمتی که به نظر می رسد توسط سهامداران عمده و بازیگران سهم جمع آوری میشود با حد ضرر ۱۰۰ تومان مناسب خرید برای سرمایه گذاری میانمدت و بلند مدت است … مقاومتها در چارت مشخص است و عبور قیمت از مقاومت ۱۳۷۵ ریال احتمالا” باعث پیشروی قیمت بسوی سقف قبلی در محدوده ۲۰۰ تومان خواهد شد ….توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.

ثشرق