فسرب و احتمال نوسان مثبت

شرکت ملی سرب و روی ایران

فسرب مدتی است که بالای مقاومت ۲۷۰ تومان تثبیت شده و مادامی که روی ۲۷۰ تومان معامله میشود احتمال شکست روند اصلاحی و پیشروی بسوی مقاومتهای بالاتر تا سقف قبلی وجود دارد که در صورت عبور از مقاومت های ۲۹۰ و ۳۱۵ تومان  هدف سقف قبلی در محدوده ۳۶۰-۳۷۵ تومان خواهد بود…

حد ضرر این تحلیل ۲۵۵ تومان است …

فسرب