وبانک و احتمال موجی دیگر!

سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

وبانک در ۲۹ بهمن ماه گذشته در محدوده ۱۸۰ – ۱۸۵ تومان توصیه به خرید شد و در مدت حدود ۲ ماه تا ۲۲۴۴ ریال رشد کرد و سپس وارد فاز اصلاحی شد ولی از نظر قیمتی اصلاح زیادی نداشته و اصلاح سهم بیشتر اصلاح زمانی بوده است و به نظر می رسد که هنوز پتانسیل رشد بیشتر داشته باشد ….

این سهم اکنون به نظر در حال تثبیت قیمت بالای ۲۱۵ تومان است و مادام که بالای ۲۱۵ تومان معامله میشود  در صورت شکست سقف ۲۲۴۴ ریال  و عبور از مقاومت ۲۳۵ تومان می تواند تا محدوده ۲۷۰-۲۷۵ تومان به رشد قیمت ادامه دهد….

حد ضرر این تحلیل در حال حاضر ۲۰۵ تومان است …

وبانک