کسعدی و روند صعودی ۵ ساله !

کاشی سعدی

کسعدی در محدوده ۱۷۰ تومان در کف کانال صعودی ۵ ساله معامله میشود و این محدوده حمایتی با فیبوی برگشتی ۶۱٫۸ درصد نیز همپوشانی دارد … اولین مقاومتهای کوتاه مدتی سهم ۲۰۰ تومان و ۲۱۶ تومان است و در صورتیکه قیمت سهم بالای ۲۰۰ تومان تثبیت شود و از ۲۱۶ تومان با قدرت عبور کند روند نزولی ۳٫۵ ساله را خواهد شکست و در اینصورت مقاومت بعدی محدوده ۲۵۰-۲۵۵ تومان خواهد بود و مقاومتهای دیگر نیز تا سقف قبلی در چارت مشخص شده است …

خرید سهم با رعایت حد ضرر ۱۵۸ تومان مناسب ارزیابی میشود…

کسعدی