سخت آژند

ثاژن که در روند صعودی کانالیزه شده است مادامی که از این کانال خارج نشود بهترین استراتژی نوسانگیری بین کف و سقف کانال خواهد بود و اکنون این سهم در کف کانال معامله میشود و احتمال اینکه  از کف کانال مورد توجه بازار قرار گیرد وجود دارد…ولی در صورت شکسته شدن کف کانال، مهمترین حمایت سهم کف ۳۱۲ تومان خواهد بود…

این سهم  را از ابتدای خرداد ماه امسال توصیه به خرید کردیم  و در ۲۱ خرداد ماه نیز که روی ۳۱۲ تومان کف دوبل تشکیل داده بود دوباره توصیه به خرید شد و  در تاریخ سوم تیر ماه بعد از شکست مقاومت ۳۵۰ تومان برای سومین بار مناسب خرید اعلام شد که تا ۴۲۵ تومان رشد کرد و از آنجا وارد اصلاح شد و اکنون بالای حمایت ۳۳۶ تومان در کف کانال صعودی معامله میشود …

حد ضرر سهم کماکان ۳۱۲ تومان است  و مقاومتها و اهداف قیمتی سهم در سقف کانال در چارت مشخص است …

 

ثاژن3