سرمایه گذاری شاهد

ثشاهد به محدوده میدلاین چنگال رسیده است … این سهم  هر بار که در محدوده ۱۲۰ – ۱۱۵ تومان معامله می شد توصیه به خرید شد و اکنون به محدوده اولین مقاومت مهم کوتاه مدت  رسیده است …

محدوده ۱۵۳ تومان مقاومت سهم در میدلاین چنگال و ۱۵۹ تومان مقاومت  سقف قبلی است که ادامه رشد قیمت را با چالش مواجه کرده است ولی همچنان تقاضا در سهم بالاست … در صورت شکست این مقاومت هدف بعدی ۱۸۸ تومان در سقف چنگال است ولی قبل از آن با مقاومت محدوده ۱۷۰ تومان روبرو خواهد شد …

این سهم که روند نزولی را در محدوده ۱۴۰ تومان شکسته است در صورتیکه نتواند از مقاومت میدلاین چنگال عبور کند نوسان های منفی تا روی ۱۴۰ تومان می تواند پولبک باشد و مادامی که قیمت پایانی سهم بالای ۱۴۰ تومان باشد احتمال شکست مقاومت های ۱۵۳ و ۱۵۹ تومان وجود دارد ….

ثشاهد1