عمران و توسعه شاهد

ثعمرا به حمایت فیبوی ۶۱٫۸ درصد برگشتی در محدوده ۱۴۴ تومان واکنش داشته و به نظر در حال برگشت است … مقاومت ها در چارت مشخص شده است ..

 

ثعمرا