عمران و توسعه شاهد

ثعمرا به حمایت فیبوی ۶۱٫۸ درصد برگشتی در محدوده ۱۴۴ تومان واکنش داشته و به نظر در حال برگشت است … مقاومت ها در چارت مشخص شده است ..

 توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.

ثعمرا