سخوز و خط روند صعودی یکساله

سیمان خوزستان

سخوز در محدوده قیمتی ۳۰۵ تا ۳۲۰ تومان روی خط روند صعودی یکساله معامله میشود و در این محدوده فروشنده قابل توجهی ندارد و با رعایت حد ضرر ۲۸۵ تومان برای سرمایه گذاری مناسب به نظر می رسد …

در صورت شکست مقاومت ۳۳۷ تومان و عبور از ۳۵۰ تومان اولین هدف محدوده  ۴۰۰ تومان خواهد بود و مقاومت های بعدی تا سقف کانال نیز در چارت مشخص شده است…

سخوز