سصوفی و شکست روند نزولی

سیمان صوفیان

سصوفی در ۲۷۰ تومان روند نزولی را شکسته و تا محدوده ۲۹۵ تومان بالا رفته و اکنون نوسان های منفی تا روی ۲۷۰ تومان از نظر تکنیکی میتواند پولبک باشد …

نکته ای که در مورد حمایت ۲۷۰ تومان جالب به نظر می رسد این است که همه میانگین های  متحرک ۲۰ -۵۰ – ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه بطور اتفاقی در محدوده ۲۷۰ تومان با هم مماس شده اند و از این نظرمقاومت ۲۷۰ تومان مقاومت مهمی بود که شکسته شد و اکنون نیز حمایت مهمی برای سهم است که تثبیت قیمت بالای این حمایت میتواند باعث رشد قیمت شود…

در صورت شکست حمایت ۲۷۰ تومان ، حمایت بعدی میتواند در محدوده ۲۵۵ تا ۲۵۰ تومان باشد …

مقاومت ها در چارت مشخص شده است ..در صورت تثبیت قیمت بالای ۳۰۰ تومان مهمترین مقاومتها ۳۲۵ و ۳۷۷ تومان است و در صورت شکست ۳۷۷ تومان که سقف قبلی است احتمال رشد قیمت تا محدوده ۴۰۰ تومان وجود دارد…

حد ضرر این سهم در حال حاضر ۲۴۰ تومان است …

 

سصوفی