سرود در صورت تثبیت قیمت بالای ۱۵۵ تومان از کانال نزولی در تایم فریم هفتگی خارج خواهد شد و در اینصورت اولین هدف محدوده ۲۰۰ تومان خواهد بود …

حمایت سهم ۱۴۳ تومان ومقاومتها در چارت مشخص شده است …

 

سرود