نفت ایرانول

شرانل در محدوده قیمتی ۴۱۵ – ۴۲۰ تومان در کف کانال صعودی معامله میشود و در این محدوده از حمایت میانگین ۵۰ روزه نیز برخوردار است و در قیمت ۴۱۳۲ ریال میانگین متحرک ۵۰ روزه را لمس کرده و حمایت شده است. در چارت نیز مشاهده میشود که قیمت این سهم از زمانیکه میانگین ۵۰ روزه را به بالا شکسته، در مسیر اصلاح هر بار که روی این میانگین برگشته، حمایت شده و تا محدوده سقف کانال نوسان مثبت داشته است ..

محدوده ۴۳۰-۴۳۸ تومان مقاومت کوتاه مدت سهم و محدوده ۴۷۰ تومان مقاومت سقف قبلی است و در صورت تثبیت قیمت بالای ۴۳۰ تومان و عبور از محدوده سقف قبلی در ۴۷۰- ۴۷۷ تومان اولین هدف قیمتی سهم در سقف کانال محدوده ۵۰۰ تومان خواهد بود…

خرید سهم  در محدوده کف کانال با حد ضرر ۴۱۰ تومان مناسب به نظر می رسد …

شرانل