شلعاب در کف کانال صعودی

لعابیران

شلعاب که قبلا” در محدوده ۲۲۰ تومان با هدف بالای ۴۰۰ تومان توصیه به خرید شده بود پس از اینکه تا محدوده ۴۶۰ تومان رشد کرد وارد اصلاح شد و اکنون در محدوده ۳۱۵ تومان روی حمایت فیبوی ۶۱٫۸ درصد برگشتی و میانگین متحرک ۱۰۰ روزه  برگشت داشته و در حال حاضر محدوده ۳۳۰ تومان حمایت کف کانال صعودی در این سهم است..

همانگونه که در چارت نیز مشخص است این سهم در ۱۸ ماه گذشته همواره روی میانگین متحرک ۱۰۰ روزه حمایت شده و نوسان مثبت داشته است . بنابر این خرید سهم در محدوده کف کانال صعودی با حد ضرر ۳۱۵ تومان مناسب ارزیابی میشود..

مقاومتها در چارت مشخص شده است …

 

شلعاب