شپدیس روی حمایتی معتبر

پتروشیمی پردیس

شپدیس در ۵۵۰ و ۵۳۰ تومان حمایت های معتبری دارد که اولی فیبوی برگشتی ۸۸٫۶ درصد آخرین موج صعودی و دومی فیبوی برگشتی ۵۰ درصد موج اصلی است و اکنون در این محدوده قیمتی در کف کانال صعودی بلند مدت معامله میشود و مادامی که این حمایت ها را از دست ندهد انتظار می رود که از این محدوده قیمتی بسوی سقف کانال برگشت داشته باشد…

خرید سهم با حد ضرر ۵۰۰ تومان مناسب ارزیابی میشود…توجه : برای بیان دیدگاه و طرح هرگونه پرسش، درخواست تحلیل و یا مشاوره میتوانید از سامانه پرسش و پاسخ سایت استفاده کنید.

استفاده از سامانه پرسش و پاسخ برای تمامی کاربران رایگان است.

شپدیس