شرکت عمران و توسعه فارس

ثفارس در محدوده ۲۸۲ – ۲۷۰ تومان روی خط روند صعودی معامله میشود و در صورت تثبیت قیمت بالای ۲۸۲ تومان بسوی سقف قبلی و احتمالا” سقف کانال نوسان خواهد کرد … تثبیت قیمت زیر ۲۷۰ تومان این تحلیل را بی اعتبار خواهد کرد …

ثفارس