صنعتی بهشهر

غبشهر بالای ۲۵۰ تومان در محدوده کف کانال صعودی معامله میشود و در صورت افزایش تقاضا در این محدوده میتواند بسوی سقف کانال نوسان  داشته باشد … خرید سهم با حدضرر ۲۴۵ تومان قابل بررسی است  و مقاومتها نیز در چارت مشخص شده است …

غبشهر