فنوال در محدوده سقف کانال

نورد آلومینیوم

فنوال در نمودار تعدیل شده پس از مجمع به محدوده مقاومت سقف کانال نزدیک شده است … ۱۵۵ تومان مقاومت سقف قبلی و محدوده ۱۶۰ تا ۱۶۷ تومان مقاومت سقف کانال است که این سهم برای اینکه از سقف کانال عبور کند باید از این مقاومتها  با قدرت عبور کند و در صورتیکه نتواند عبور کند لاجرم روند اصلاحی در پیش خواهد گرفت …

این سهم در صورتیکه در این مقطع زمانی بتواند بالای ۱۶۰ تومان معامله وتثبیت شود و از ۱۶۷ تومان عبور کند سقف کانال شکسته خواهد شد و میتواند اهداف بالاتری را نشانه گیری کند که اگر این اتفاق افتاد اهداف بعدی بررسی خواهد شد …

 

فنوال