پترول و احتمال نوسان مثبت

گروه پتروشیمی ایرانیان

پترول بالای ۱۱۱ تومان به نظر حمایت شده و در صورتیکه این حمایت را ازدست ندهد میتوان  نوسانات قیمت سهم را در روند صعودی کوتاه مدت کانالیزه نمود …

این سهم  اگر بتواند بالای ۱۲۰ تومان تثبیت شود احتمال رشد تا سقف کانال و محدوده ۱۴۲-۱۴۸ تومان تقویت خواهد شد …

حد ضرر این سهم ۱۰۰ تومان است …

پترول