صنایع پتروشیمی کرمانشاه

کرماشا روی حمایت ۲۲۷ تومان کف دوبل تشکیل داده و در صورتیکه از مقاومتهای ۲۵۰ و ۲۶۸ تومان عبور کند احتمالا” اولین  هدف این الگو محدوده ۳۳۰ تومان خواهد بود…

خرید این سهم با حد ضرر ۲۰۰ تومان در محدوده حمایت مناسب ارزیابی میشود…

کرماشا