دامین از محدوده ۱۵۵ تومان روی خط روند صعودی کوتاه مدت حمایت شده است و با رعایت حد ضرر ۱۵۰ تومان می تواند گزینه خرید باشد … اولین مقاومتهای این سهم در ۱۶۷ تومان و ۱۷۵ تومان  ظاهر خواهد شد و در صورت عبور از این مقاومتها  احتمال رشد قیمت تا محدوده سقف های قبلی وجود دارد … مقاومتهای بعدی در چارت مشخص شده است …

دامین