داروسازی اکسیرلرستان

دلر در محدوده ۴۲۹-۴۱۷ تومان در محدوده کف کانال نزولی با حمایت فیبوی ۶۱٫۸ %برگشتی همپوشانی دارد و در روز های اخیر با حمایت و خریدهای سهامدار عمده حقوقی روی ۴۲۹ تومان شاهد برگشت قیمت روی حمایت ۴۴۹ تومان هستیم بطوریکه خط روند نزولی کوتاه مدت شکسته شده است و در صورت تثبیت قیمت بالای۴۴۹ تومان میتواند بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان کند …

این سهم که یکی از دارویی های ارزنده هست  در ۴۸۰ تومان به اولین مقاومت مهم کوتاه مدت برخورد میکند که در صورت عبور از این مقاومت به مقاومت ابرکومو نفوذ خواهد کرد و احتمال رشد قیمت بیشتر خواهد شد  … مقاومتها و اهداف قیمتی این سهم در کوتاه مدت و میانمدت درچارت مشخص شده است …

حد ضرر این تحلیل ۴۱۷ تومان است …

دلر