نفت پاسارگاد

شپاس در محدوده بالای ۲۸۰ تومان حمایت دارد و مادام که این حمایت را از دست ندهد می تواند برای سرمایه گذاران میان مدت و بلند مدتی در این محدوده گزینه ای مناسب باشد …

حد ضرر کوتاه مدت سهم ۲۷۰ تومان است و در صورتیکه بالای ۲۹۵ تومان معامله و تثبیت شود بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان خواهد کرد …

شپاس