مارون در روندصعودی بلند مدت!

پتروشیمی مارون

مارون در روند صعودی ۵ساله کانالیزه شده و اکنون در محدوده کف این کانال معامله میشود… محدوده ۲۷۵۰ تا ۲۶۵۰ تومان حمایت کف این کانال است و مادامیکه این حمایت را از دست ندهد خرید سهم در محدوده کف کانال با هدف میانمدت سقف کانال مناسب به نظر می رسد …

مقاومت کوتاه مدت سهم ۳۰۰۰ تومان است و در صورتیکه بالای این قیمت تثبیت شود محدوده ۳۵۰۰ تومان مقاومت بعدی است و محدوده ۳۹۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان هدف قیمت در سقف کانال خواهد بود…

تثبیت قیمت زیر ۲۶۰۰ تومان نیز با توجه به اینکه روند صعودی را خراب خواهد کرد این تحلیل را بی اعتبار میکند و می تواند بعنوان حد ضرر کوتاه مدت سهم در نظر گرفته شود…

مارون