گروه پتروشیمی ایرانیان

پترول که از محدوده بالای ۱۰۰ تومان با هدف سقف کانال پیشنهاد خرید ما بوده است اکنون به محدوده سقف کانال صعودی کوتاه مدت رسیده است .. این سهم که ابتدا در بهمن ماه گذشته در محدوده بالای ۱۰۰ تومان و سپس در ۱۴ مرداد ماه در محدوده بالای ۱۱۱ تومان توصیه به خرید شد و پیش بینی شد که تا بالای ۱۴۰ تومان رشد داشته باشد اکنون در ۱۴۵ تومان با برخورد به سقف کانال متوقف شده است …

در تحلیل های گذشته محدوده ۱۴۲ تومان و محدوده ۱۴۸تا۱۵۱ تومان مقاومتهای قیمت سهم در سقف کانال اعلام شده بود که اکنون توانسته است تا ۱۴۵ تومان رشد قیمت داشته باشد …

در حال حاضر محدوده ۱۴۸تا ۱۵۱ تومان مقاومت مهم و سنگینی برای این سهم است و احتمال اصلاح قیمتی یا زمانی در کوتاه مدت وجود دارد … از این نظر خرید سهم در این محدوده پر ریسک به نظر می رسد وتوصیه نمیشود … همچنین برای کسانی که با تحلیل های گذشته ما با هدف کوتاه مدت اقدام به خرید کرده اند شناسایی سود گزینه مناسبی به نظر می رسد..

پترول1