تامین ماسه ریخته گری

کماسه بعد از رشد قیمت تا محدوده ۶۰۰ تومان ،اینک در روند اصلاحی قیمت ، روی ۳۶۰ تومان به حمایت های فیبوی برگشتی و ترند لاین داخلی که با یکدیگر همپوشانی دارند واکنش داشته است و در صورتیکه این حمایت را ازدست ندهد و بالای ۳۸۰ تومان معامله و تثبیت شود میتواند بسوی سقف قبلی نوسان کند که در این مسیر محدوده ۴۶۰ – ۴۸۵ و ۵۰۵ تومان اولین مقاومتهای مهم قیمت سهم در سقف کانال هستند …

حد ضرر این تحلیل ۳۳۰ تومان است …

یادآوری میکنم که این سهم در محدوده ۱۶۰ تومان پیشنهاد خرید ما بوده و بعد از آن در ۱۸۰ تومان و ۲۰۰ تومان نیز توصیه به خرید شده است و در موج صعودی اخیر تا روی ۶۰۰ تومان رشد قیمت داشته و اکنون این رشد قیمت را تا ۳۶۰ تومان اصلاح کرده است …

کماسه