لامپ پارس شهاب

بشهاب درتایم فریم هفتگی در محدوده ۵۵۰-۵۳۰ تومان با کف کانال صعودی بلندمدت برخورد کرده و از این محدوده برگشت داشته است …نوسان های منفی احتمالی مادامی که قیمت پایانی سهم بالای ۵۵۰ تومان باشد پولبک به کف کانال و مناسب خرید خواهد بود…

مفاومتهادر چارت مشخص شده است و در صورت عبور قیمت از ۶۳۰ تومان، اولین هدف سقف قبلی در محدوده ۷۷۰-۸۰۰ تومان می تواند باشد…

حد ضرر این تحلیل ۵۳۰ تومان است …

بشهاب