شاخص سیمان در نمودار هفتگی

شاخص گروه سیمان

نمودار شاخص گروه سیمان در تایم فریم هفتگی نشان میدهد که این شاخص به کف کانال صعودی دوساله خود نزدیک شده است و به دلیل اصلاح پیوسته در هفته های اخیر و رسیدن به میانگین متحرک ۱۰۰ روزه در تایم فریم هفتگی ، احتمال بازگشت از روی حمایت های محدوده کف کانال در دو هفته آینده بسیار زیاد است …

این شاخص در محدوده ۶۶۰ واحد با میانگین متحرک ۱۰۰ روزه مماس میشود و حمایت کف کانال نیز محدوده ۶۴۳ واحد است که می تواند باعث افزایش تقاضا در این گروه شود…

شکست حمایت ۶۳۵ واحدی نیز باعث خروج شاخص از کف کانال صعودی خواهد شد که این تحلیل را بی اعتبار میکند و میتواند بعنوان حد ضرر این تحلیل باشد…

مقاومتها نیز بصورت تقریبی در چارت مشخص شده است …

شاخص سیمان2