شرکت صنعتی بهشهر

غبشهر در محدوده ۲۴۵-۲۵۰ تومان از حمایت کف کانال صعودی یکساله برخوردار است و در صورت تثبیت قیمت بالای ۲۵۰ تومان روند اصلاحی کوتاه مدت شکسته خواهد شد.. همچنین قیمت سهم درمحدوده ۲۵۸ تومان با میانگین متحرک ۲۰ روزه مماس است  و در صورتیکه بالای این قیمت معامله و تثبیت شود بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان خواهد کرد …

محدوده ۲۷۰-۲۷۶ تومان مقاومت کوتاه مدت سهم است که در صورت شکست این مقاومت احتمال رشد قیمت تا محدوده سقف قبلی و سپس سقف کانال وجود دارد…

حد ضرر این تحلیل ۲۴۵ تومان است..

غبشهر