غبهنوش درکف کانال صعودی!

بهنوش ایران

غبهنوش در محدوده ۴۵۰-۴۶۰ تومان در کف کانال صعودی معامله میشود و در صورتیکه بالای مقاومت ۴۹۵ تومان تثبیت شود و از مقاومت ۵۳۰ تومان عبور کند بسوی سقف قبلی و احتمالا” سقف کانال پیشروی خواهد کرد…

تثبیت قیمت زیر ۴۵۰ تومان نیز این تحلیل را بی اعتبار می کند…

غبهنوش