فولاد آلیاژی ایران

فولاژ در محدوده حمایتی معتبری معامله میشود… این سهم در هفته گذشته از محدوده ۱۶۴-۱۶۸ تومان با افزایش تقاضا روبرو شد و مورد حمایت قرار گرفت و در حال حاضر این محدوده قیمتی ۱۶۴-۱۶۸ تومان محدوده حمایت سهم است که با رعایت حد ضرر ۱۵۹ تومان مناسب خرید ارزیابی میشود…

اولین مقاومت مهم سهم ۱۸۵ تومان است و مادامی که حد ضرر سهم فعال نشود و قیمت سهم حمایت ۱۶۴ تومان را از دست ندهد در کوتاه مدت می تواند بسوی اولین مقاومت نوسان داشته باشد . مقاومت های بعدی در چارت مشخص شده است …

فولاژ2