گسترش سرمایه گذاری ایرانیان

وگستر در محدوده  ۲۱۰-۲۰۰  تومان در کف کانال صعودی تایم فریم هفتگی معامله میشود و خرید سهم در این محدوده قیمتی با حد ضرر ۲۰۰ تومان مناسب به نظر می رسد …

محدوده ۲۲۵-۲۳۳ و سپس ۲۵۰ تومان مقاومتهای کوتاه مدت سهم است و عبور از این مقاومتها احتمالا” باعث پیشروی قیمت بسوی سقف کانال خواهد شد.. مقاومتها در چارت مشخص شده است …

وگستر