آ.س.پ (یا A.S.P )

در نمودار روزانه این سهم مشاهده میشود که با افزایش محسوس تقاضا طی دو روز معاملاتی اخیر قیمت سهم توانسته است به مقاومت ابر کومو نفوذ کند.

قیمت این سهم که در محدوده ۸۴ تومان توانسته است کف کانال نزولی را لمس کند در حال حاضر روی ۸۸ تومان حمایت دارد و مادامی که این حمایت را حفظ کند به نفوذ بیشتر در ابر کومو ادامه خواهد داد و عبور  قیمت از ۹۰ تومان و تثبیت بالای این عدد ، خروج از مقاومت ابر کومو را محتمل تر خواهد کرد …

محدوده ۹۳-۹۵ تومان مقاومت کوتاه مدت این سهم است و مهمترین مقاومت نیز در ۱۰۰ تومان ظاهر خواهد شد که با میانگین ۲۰۰ روزه مماس شده است …

بنابر این خرید سهم در محدوده ۸۸ تومان با حد ضرر ۸۴ تومان مناسب ارزیابی میشود و احتمالا” بزودی میتواند یک نوسان مثبت داشته باشد …

آ.س.پ