داروسازی امین

دامین درتحلیل قبلی در ۴ شهریور روی خط روند صعودی بررسی شد و تا ۱۷۳۶ ریال نوسان داد… اکنون این سهم در محدوده قیمتی ۱۵۴-۱۵۰ تومان بار دیگر روی خط روند صعودی معامله میشود و اگر این حمایت را از دست ندهد می تواند بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان مثبت داشته باشد …

خرید سهم با حد ضرر ۱۴۳ تومان مناسب به نظر می رسد …

دامین2