سشرق و احتمال تکمیل اصلاح

سیمان شرق

در نمودار سشرق  مشاهده می کنید که در مقایسه با موج های اصلاحی قبل ، روی ۸۶۸ ریال ظرف زمانی اصلاح پر شده است و اندیکاتورها نیز به این محدوده واکنش داشتند و در صورتیکه قیمت این سهم بالای ۹۰ تومان تثبیت شود روند نزولی کوتاه مدت بزودی شکسته خواهد شد …

همچنین در صورت تثبیت قیمت بالای ۹۶ تومان احتمال رشد قیمت بسوی سقف کانال و سقف های قبلی وجود دارد … حد ضرر این تحلیل ۸۰ تومان است  و مقاومتها در چارت مشخص شده است …

سشرق