شاخص سیمان به کف کانال رسید!

شاخص صنعت سیمان

شاخص سیمان در تایم فریم هفتگی ، پیرو تحلیل قبلی ،اکنون به کف کانال صعودی رسیده است …  محدوده ۶۴۰ واحدی حمایت کف کانال است و میانگین متحرک ۱۲۰ روزه نیز از ابتدای روند صعودی بر کف کانال منطبق است و حمایت کف کانال را محکم تر کرده است … همچنین میانگین متحرک ۱۰۰ روزه هم در سطح ۶۶۰ واحدی با قیمت مماس است بطوریکه از ابتدای روند صعودی محدوده بین این دو میانگین متحرک باعث حمایت و برگشت این شاخص بسوی سقف کانال شده است و در حال حاضر نیز مادامی که حمایت ۶۴۰ واحد شکسته نشود احتمال برگشت بسوی سقف کانال وجود دارد …

محدوده ۶۹۰ تا ۷۱۰ واحد اولین مقاومت این شاخص در کوتاه مدت است و مقاومتهای بعدی تا سقف کانال در چارت مشخص شده است … اکثر نمادهای این گروه نیز در کف قیمتی خود معامله می شوند…

شاخص سیمان2