شاخص صنعت خودرو

شاخص خودرو در محدوده کف کانال نزولی و روی میانگین متحرک ۱۰۰ روزه تثبیت شده و در حال برگشت به نظر می رسد … در صورتیکه بالای ۱۵۹۰۰ واحد تثبیت شود احتمال شکست روند نزولی وجود دارد و مهمترین مقاومت کوتاه مدت این شاخص در سقف کانال نزولی محدوده ۱۸۵۰۰ تا ۱۹۲۰۰ واحد است …

حد ضرر این تحلیل سطح مقاومتی قبلی یعنی ۱۵۰۰۰ واحد است … مقاومتها در چارت مشخص شده است …

شاخص خودرو