لعابیران

شلعاب روی ۳۸۰ تومان در کف کانال صعودی معتبر خود معامله میشود… همچنین این سهم در نمودار روزانه و در محدوده حمایت ۳۵۷ تومان از حمایت میانگین متحرک ۱۰۰ روزه نیز برخوردار است و همانگونه که در چارت مشخص است در تمام مدتی که قیمت سهم در روند صعودی نوسان میکند میانگین ۱۰۰ روزه همواره در کف قیمت باعث برگشت قیمت شده است…

بنابر این خرید سهم در محدوده حمایت کف کانال با حد ضرر ۳۵۷ تومان مناسب به نظر می رسد و اولین مقاومت کوتاه مدت سهم ۴۲۰ تومان است که عبور از این مقاومت ، احتمال رشد قیمت تا محدوده سقف قبلی و سقف کانال را افزایش خواهد داد…

شلعاب2