مارگارین

غمارگ در محدوده قیمتی بالای ۲۲۸ تومان روی حمایت خط روند صعودی واکنش مثبت خوبی داشته و با افزایش محسوس حجم معاملات در جهت تقاضا مواجه شده است …

در حال حاضر حمایت سهم محدوده ۲۴۰ تومان است ودر صورت تثبیت قیمت بالای این حمایت می تواند بسوی مقاومتهای بالاتر نوسان داشته باشد … مقاومتها در چارت مشخص شده است و خرید سهم در محدوده ۲۴۰ تومان با حد ضرر کوتاه مدت ۲۲۸ تومان مناسب ارزیابی میشود…

غمارگ