حفاری و احتمال خروج از تراکم مقاومتی!

حفاری شمال

حفاری در صورتیکه بتواند بالای ۲۳۷ تومان معامله و تثبیت شود و یا از مقاومت کوتاه مدت ۲۵۰ تومان عبور کند از محدوده تراکم مقاومتی و ابرکومو خارج شده و احتمالا” بسوی سقف کانال پیشروی خواهد کرد …

حمایت سهم اکنون محدوده ۲۳۰ تومان است . ۲۱۵ تومان حمایت پایین تر و ۲۰۸ تومان حد ضرر کوتاه مدت و ۱۹۷ تومان حد ضرر میانمدت سهم است …

گپ قیمتی بین ۲۷۲ تا ۳۰۰ تومان وجود دارد که در صورت عبور از ۲۵۰ تومان احتمالا” این  گپ قیمتی را پر خواهد کرد….

حفاری