سرما آفرین

لسرما در محدوده ۲۳۰-۲۴۰ تومان روی خط روند صعودی بلند مدت برگشت داشته و مادامی که حمایت ۲۳۰ تومان را از دست ندهد  میتواند نوسان مثبت داشته باشد…

مقاومتها در چارت مشخص شده است…

لسرما