پتروشیمی مارون

مارون در تاریخ ۹ شهریورماه بررسی شد و در محدوده قیمتی ۲۷۰۰ تومان در کف کانال صعودی برای خرید با هدف ۴۰۰۰ تومان در سقف کانال مناسب اعلام شد…

این سهم اکنون از هدف اعلام شده عبور کرده و در هفته گذشته سقف تاریخی ۴۰۷۱ تومان را نیز شکسته است و در حال حاضر مادامی که حمایت ۳۸۰۰ تومان را از دست ندهد احتمال رشد قیمت تا مقاومت های بالاتر نیز وجود دارد …

مقاومتهای بعدی در چارت مشخص شده است و کسانیکه قصد نگهداری بلندمدت سهم را دارند در حال حاضر باید ۳۸۰۰ تومان را حد ضرر قرار دهند…

مارون1